İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali hususunda başvuru örnekleri;

5651 sayılı Kanunun 9. maddesinde, İnternet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yontemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

Kanunda içerik ve yer sağlayıcı şoyle tanımlanmıştır:

İçe­rik sağ­la­yı­cı: İn­ter­net or­ta­mı üze­rin­den kul­la­nı­cı­la­ra su­nu­lan her tür­lü bil­gi ve­ya ve­ri­yi üre­ten, de­ğiş­ti­ren ve sağ­la­yan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

Yer sağ­la­yı­cı: Hiz­met ve içe­rik­le­ri ba­rın­dı­ran sis­tem­le­ri sağ­la­yan ve­ya iş­le­ten ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri ifade eder.

Bir internet sitesinin içerik ve yer sağlayıcı bilgilerine açık kaynaklardan whois sorguları ile ulaşılabilmektedir. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun da //sitesorgu  adresinden oluşturduğu açık kaynaklı bir sistemi mevcuttur. Bu sistem üzerinden internet kullanıcıları site ile ilgili içerik ve yer sağlayıcı iletişim bilgilerine ulaşabilmektedir.

Vatandaşın engellemeye yonelik vatandaş başvurusundan sonraki aşamalar ise sırasıyla şu şekildedir:
  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dort saat içinde cevaplandırılır.
  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.
  • Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bolüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yontemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yonelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yontemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yonelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.
  • Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gonderilir (Birlik ile ilgili detaylı bilgiye Kanunun 6/
  • A maddesinden ulaşabilirsiniz).
  • Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.
  • Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gonderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dort saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.
  • Hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.